Ministerens svar på spørgsmål vedrørende hundeefterladenskaber


Retsudvalget 2009-10
L 163 Svar på Spørgsmål 61
Offentligt

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K


Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 61 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse mv. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre mv.) (L163), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3.maj 2010.


Spørgsmål nr. 61 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse mv. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre mv.) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1. maj 2010 fra Helge Andersen, herunder hvem der er ansvarlig for at fjerne hundes efterladenskaber, og om der efter ministerensopfattelse er behov for lovændringer vedrørende ansvarsplaceringen.”

Svar:

Helge Andersen har rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg vedrørende ansvaret for bortskaffelse af hundes efterladenskaber. Helge Andersen anfører i den forbindelse, at det bør fremgå af hundeloven, at hundeejeren har pligt at fjerne hundens efterladenskaber fra offentligt tilgængelige områder.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Transportministeriet, der har oplyst følgende:

Pligter for hundes ledsagere
Vejlovgivningen bygger på et princip om, at det er forbudt at efterlade affald som f.eks. hundes efterladenskaber på vejarealer, herunder fortove.

For så vidt angår offentlige veje følger det således af § 102, stk. 1, nr. 1 i vejloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9.september 2009, at en offentlig vejs vejareal ikke må anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald m.m. uden vejbestyrelsens tilladelse.

Det samme gælder for private fællesveje i byer og bymæssig bebyggelse, jf. § 49, stk. 1, nr. 1, i privatvejsloven, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008.

Den, der overtræder bestemmelserne i vejlovens § 102, stk.1, og privatvejslovens § 49, stk. 1, ved uden kommunens tilladelse at anbringe affald på vejareal kan straffes med bøde,jf. vejlovens § 113, stk. 1, nr. 2, og privatvejslovens § 67, stk. 1. Endvidere er der efter både vejlovens og privatvejsloven mulighed for, at affaldet kan fjernes for den pågældendes regning.

Endelig følger det af § 17 i lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (vintervedligeholdelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, at hvis nogen efterlader eller henkaster affald eller genstande, der er til ulempefor færdslen eller er særligt forurenende, på en vej eller en sti, der er åben for almindelig færdsel, kan kommunen og i påtrængende tilfælde politiet lade det efterladte eller henkastede fjerne for den pågældendes regning. Denne lov gælder også for private fællesveje på landet.

Grundejeres pligter
At en hunds ledsager har pligt til at fjerne hundens efterladenskaber fra vejarealer, herunder fortove, udelukker ikke, at også en grundejer kan have en renholdelsespligt.

Kommunen kan således som vejbestyrelse bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti i byer og bymæssig bebyggelse, skal renholde fortov og sti ud for ejendommene, jf. vintervedligeholdelseslovens § 5,stk. 1. Beslutningen skal forhandles med politiet.

Hvis kommunen ikke har truffet en sådan beslutning, påhviler pligten kommunen, jf. vintervedligeholdelseslovens § 4,stk. 1.

Kommunen kan endvidere efter forhandling med politiet pålægge ejerne af ejendomme, der grænser til private fællesveje i byer og bymæssige områder, at renholde såvel fortovet som kørebanen, jf. vintervedligeholdelseslovens § 7, stk. 1.

Tilsvarende kan kommunen bestemme, at private fællesveje på landet og private veje, som er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, fx interne boligveje og veje på havneområder, skal renholdes, jf. vintervedligeholdelseslovens § 8 og 9.

Renholdelsespligten omfatter efter vintervedligeholdelseslovens § 13, stk. 1, bl.a. pligt til at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen. Kommunen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere konkrete bestemmelser om renholdelsens udførelse, jf. bestemmelsens stk. 3.

Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser, og hvis en grundejer ikke renholder tilstrækkeligt, kan kommunen fjerne affaldet på grundejerens regning.

Den, der overtræder bestemmelserne i vintervedligeholdelseslovens § 5, § 7, stk. 1, og § 13, kan straffes med bøde, jf.vintervedligeholdelseslovens § 20, stk. 1.”


Da der således allerede i vejlovgivningen findes regler, som indebærer, at en hunds ledsager har pligt til at fjerne hundens efterladenskaber fra vejarealer, herunder fortove, er det Justitsministeriets opfattelse, at der ikke er behov for tillige at regulere ansvaret for bortskaffelse af hundes efterladenskaber i hundeloven